RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:

  1. Administratorem danych osobowych jest Teatr Lalek Guliwer z siedzibą przy Różanej 16 w Warszawie.
  2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych. Kontakt: e-mail: info@teatrguliwer.pl, tel.: 22 845-16-76 lub listownie na adres Teatru.
  3. Udostępnione przez Panią / Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO przetwarzanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy, a także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO- uzasadnione interesy Administratora, w szczególności dochodzenie roszczeń.
  4. Odbiorcami Pani / Pana danych mogą być tylko instytucje uprawnione na podstawie przepisów prawa lub podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych na podstawie zawartej umowy.
  5. Dane osobowe przechowujemy przez okres niezbędny do wykonania zadań Administratora oraz realizacji obowiązku archiwizacyjnego, które wynikają z przepisów prawa, lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, do dochodzenia których konieczne jest dysponowanie danymi.
  6. Ma Pani / Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia i wniesienia sprzeciwu.
  7. Ma Pani / Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w wypadku jeśli uzna Pani / Pan, że przetwarzamy dane osobowe z naruszeniem przepisów prawa.
  8. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy.
  9. Teatr nie przetwarza Pani / Pana danych w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.
  10. Teatr nie przekazuje Pani / Pana danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

Klauzula informacyjna

W celu zagwarantowania wysokiej jakości usługi, strona ta wykorzystuje ciasteczka. Więcej na ten temat można dowiedzieć się w naszej polityce prywatności.