Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

 • 1 DEFINICJE

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

Administratorem danych osobowych jest Teatr Lalek Guliwer przy ul. Różanej 16, 02-548 Warszawa wpisany do Rejestru Instytucji Kultury m.st. Warszawy, posiadający numer NIP: 525-000-96-48

Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanego lub możliwego do zidentyfikowania Użytkownika.

Polityka – niniejsza polityka prywatności

RODO – rozporządzenie Parlamentu europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

 • 2 JAK I W JAKIM CELU ZBIERAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych na stronie, takich jak formularz kontaktowy, newsletter, zakup biletów.

Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Teatr Lalek Guliwer przy ul. Różanej 16, 02-548 Warszawa wpisany do Rejestru Instytucji Kultury m.st. Warszawy, posiadający numer NIP: 525-000-96-48

Dane kontaktowe inspektora danych osobowych: info@teatrguliwer.pl

Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.

Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika akcji, do której przeznaczony jest dany formularz.

 1. Newsletter

Podane przez Panią/Pana dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu prowadzenia akcji informacyjnej o promocjach realizowanych w naszej Organizacji.

Dostęp do Pani/Pana danych osobowych mają wyłącznie upoważnieni pracownicy.

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w akcjach marketingowych przebiega wyłącznie na podstawie Pani/Pana zgody.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w działaniach marketingowych do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.

 1. Zakup Biletów

Informujemy, że Teatr przetwarza Pani/Pana dane osobowe w postaci imienia nazwiska, adresu, adresu e-mail oraz numeru telefonu.

Podane przez Panią/Pana dane osobowe w, trakcie zakupu bądź rezerwacji biletów, będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Pani/Pana, złożenia zamówienia, obsługi spektaklu (np. udostępnieniu Pani/Panu informacji o odwołanych wydarzeniach) oraz spełnieniem wymogów przepisów podatkowo-finansowych.

Postawą prawna jest art.6 ust.1 lit. b RODO – niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, art. 6 ust. 1 lit. c RODO – niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego związanego z zachowaniem dokumentacji wymaganej przez przepisy prawa podatkowego, art. 6 ust. 1 lit. f RODO – niezbędność do realizacji prawnie uzasadnionego interesu przedsiębiorstwa jako dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

Dostęp do Pani/Pana danych osobowych będą mieli wyłącznie upoważnieni pracownicy – podwykonawcy usług niezbędnych do realizacji zamówień, z którymi podpisano umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zamówień.

Pani /Pana dane osobowe zawarte w dokumentach papierowych będą przechowywane bezwzględnie przez okres 5 lat od zakończenia bieżącego roku kalendarzowego oraz przechowywane w systemach informatycznych bezterminowo o ile nie skorzysta Pani/Pan z przysługującego prawa do zamazania danych osobowych. W celu zlecenia zamazania danych osobowych po okresie bezwzględnego przechowywania, prosimy o pisemne zlecenie (list, e-mail) – Pani/Pana dane zostaną po tym okresie zamazane.

Przesłanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem niezbędnym by zrealizować Pani/Pana zapotrzebowanie na otrzymanie oferty, złożenie zamówienia, zakup, dostawę (o ile zachodzi taka potrzeba) materiałów lub usług będących przedmiotem działalności przedsiębiorstwa oraz spełnieniem wymogów przepisów dotyczących księgowości

Administrator informuje, że ma prawo udostępniać dane osobowe podmiotom wymienionym w §4 niniejszej Polityki Prywatności. Jednocześnie Administrator, bez zgody Użytkownika, nie udostępnia przekazanych mu danych podmiotom trzecim, niewymienionym w §4. Wyjątkiem są sytuacje, gdy przepisy prawa mogą nakładać na Administratora obowiązek ujawnienia danych osobowych Użytkowników niektórym organom władzy lub innym osobom trzecim, np. organom ścigania w krajach, w których działa Administrator lub gdzie w imieniu Administratora działają osoby trzecie. Administrator może także ujawnić lub w inny sposób przetwarzać dane Użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami w celu obrony uzasadnionych interesów Administratora, np. w postępowaniu cywilnym lub karnym.

Dane osobowe Użytkowników nie mogą być przekazywane poza granice kraju, w którym Użytkownik korzysta z naszych towarów i/lub usług, w tym do państw spoza Unii Europejskiej, w których nie funkcjonują przepisy prawne chroniące dane osobowe lub które mają odmienne regulacje w zakresie ochrony danych osobowych, takie jak np. Stany Zjednoczone.

 • 3 BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA

Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. Administrator dba o administracyjne, techniczne i fizyczne zabezpieczenia, aby chronić dane osobowe, znajdujące się w jego posiadaniu, przed nieautoryzowanym ujawnieniem, wykorzystaniem, zmianą i zniszczeniem. Strona sklepu jest zabezpieczona tzw. Certyfikatem SSL. Certyfikat ten zapewnia poufność transmisji danych przesyłanych przez Internet. Przesyłane dane są szyfrowane, a co za tym idzie trudniejsze do przechwycenia i zmiany.

Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych maja jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez pracowników i współpracowników uprawnionych.

Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne  podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

 

 • 4 KOMU POWIERZAMY TWOJE DANE?

W celu prawidłowego świadczenia usług Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Użytkowników następującym podmiotom:

Usługodawcom, np. bankom i operatorom płatności, firmom opiekującym się serwerami, strona internetową, firmom kurierskim, podmiotom świadczącym usługi księgowe, prawne, audytowe, konsultingowe, agencjom marketingowym (w zakresie usług marketingowych) etc.;

Innym podmiotom- w związku z transakcjami firmowymi. Administrator może ujawniać informacje Użytkownika podmiotom zewnętrznym w ramach fuzji, transferu lub w przypadku upadłościowym;

Organom administracyjnym w ramach przestrzegania prawa lub w ramach obowiązkowej procedury prawnej.

 • 5 JAKIE SĄ PRAWA UŻYTKOWNIKÓW?

Użytkownik przekazując nam swoje dane osobowe ma prawo do:

Informacji o przetwarzaniu danych osobowych – na tej podstawie osobie zgłaszającej żądanie Administrator przekazuje informację o przetwarzaniu danych osobowych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym dane osobowe są ujawniane i planowanym terminie ich usunięcia;

Uzyskania kopii danych – na tej podstawie Administrator przekazuje kopię przetwarzanych danych, dotyczących osoby zgłaszającej żądanie;

Żądania od Administratora  sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania przekazanych wcześniej danych przez Użytkownika,

Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych Użytkownika – na tej podstawie Administrator zaprzestaje dokonywania operacji na danych osobowych, z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji lub dopóki nie ustaną z przyczyny ograniczenia przetwarzania danych

Przenoszenia danych – na tej podstawie, w zakresie, w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umowa lub wyrażona zgodą, Administrator wydaje dane dostarczone przez Użytkownika, którego dotyczą;

Cofnięcia zgody Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli uprzednio taką zgodę wyraził,

Wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora. Użytkownik może skontaktować się w tym celu z Biurem Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 • 6 JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK O ZMIANIE DANYCH?

Wniosek dotyczący realizacji praw podmiotów danych Użytkownik może  złożyć: w formie pisemnej na adres Administratora.

Wniosek powinien w miarę możliwości precyzyjnie wskazywać czego dotyczy żądanie.

Jeśli Administrator nie będzie w stanie ustalić treści żądania lub zidentyfikować osoby składającej wniosek w oparciu o dokonane zgłoszenie, zwróci się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje.

 

 • 7 DANE OSÓB ODWIEDZAJĄCYCH STRONĘ
 1. Jakie dane są zbierane?

Dane, które zbieramy od osób odwiedzających Nasze witryny mają charakter danych biernych (dane zbierane automatycznie). Dane te zbierane są przez serwer w sposób anonimowy (nie ma możliwości zidentyfikowania tożsamości użytkownika). Do zbieranych danych należą:

Przeglądarka z jakiej zarejestrowano odwiedziny Naszej witryny

System operacyjny jaki wykorzystuje odwiedzający Naszą witrynę

Informacje o włączeniu bądź wyłączeniu obsługi Java

Wersję plug-inu Flash wykorzystywanego w przeglądarce odwiedzającego

Rodzaj połączenia internetowego odwiedzającego witrynę

Rozdzielczość ekranu z jakiej korzysta odwiedzający witrynę

Kraj/miasto, z  którego odwiedziny zostały zarejestrowane

Język używany przez odwiedzającego witrynę

Czas spędzony na przeglądaniu Naszej witryny

Ilość kolejnych odwiedzin tego samego użytkownika

Dane te wykorzystujemy za pośrednicwtem Google Analitics. Przechowywane są one w sposób bezpieczny, zgodnie z wymaganiami obowiązującego w tym zakresie prawa.

 1. W jaki sposób wykorzystywane są dane?

Dane zbierane są z Naszej witryny w celach analitycznych. tak byśmy mogli jak najlepiej dostosować wygląd i funkcjonalność witryny do możliwości sprzętowych i upodobań odwiedzających. Dane te nie są przekazywane podmiotom trzecim ani nie są uzupełniane danymi z innych źródeł.

 1. Kontakt z odwiedzającym

Rodzaj danych zbieranych przez serwer od odwiedzających Naszą witrynę, w żaden sposób nie pozwalają na nawiązanie kontaktu z Naszej strony (dane są anonimowe). Nie prowadzimy również newsletter’a, wobec czego nie dysponujemy bazą e-mailową odwiedzających.

 1. Pliki cookie

Witryna www.irdis.pl używa plików cookie’s. Pliki te są wysyłane przez serwer www i przechowywane za pośrednictwem oprogramowania komputera. Jeśli przeglądarka odwiedzającego ponownie połączy się z Naszą witryną – wówczas witryna rozpozna to urządzenie i wyśle informację do serwera. Działanie to ma na celu dostosowanie treści witryny do preferencji konkretnego odwiedzającego. Pliki cookie nie mają dostępu do zawartości komputera odwiedzającego Naszą witrynę i nie śledzą jego ruchów po opuszczeniu Naszej witryny.

 1. Zarządzanie plikami cookie’s

Każdy użytkownik witryny ma w każdym momencie możliwość samodzielnego akceptowania bądź nie akceptowania plików cookie’s z Naszej witryny. Aby dowiedzieć się jak włączyć bądź wyłączyć obsługę tych plików w swojej przeglądarce – zachęcamy do zapoznania się z treścią na stronie: http://support.microsoft.com/gp/cookies/pl

W celu zagwarantowania wysokiej jakości usługi, strona ta wykorzystuje ciasteczka. Więcej na ten temat można dowiedzieć się w naszej polityce prywatności.