Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Serwis internetowy Teatru Lalek Guliwer

Teatr Lalek Guliwer zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Serwis internetowy Teatru Lalek Guliwer.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 •  Uwag i wnioski oprosimy wysyłać na adres: info@teatrguliwer.pl
 • Telefon: 228454613

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Teatru Lalek Guliwer
 • Adres: Teatr Lalek Guliwer ul. Różana 16, 02-548 Warszawa
 • E-mail: info@teatrguliwer.pl
 • Telefon: 228454613

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Teatr Lalek Guliwer mieści się przy ul. Różanej 16 w Warszawie.

Do budynku prowadzi jedno wejście od ul. Różanej.

Przed wejściem do Teatru Lalek Guliwer znajduje się stopień o wysokości 15 cm.

Teatr nie posiada własnych miejsc parkingowych, ale przy ul. Różanej znajduje się miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

W budynku dla publiczności dostępne sa dwie kondygnacje.
Foyer i kasa Teatru znajdują się na poziomie 0.

Widownia dużej sceny i sceny Liliput znajduje się na poziomie -1.

Przemieszczanie się pomiędzy poziomami umożliwia platforma przyschodowa. Teatr zapewnia na każdym spektaklu osobę, która pomaga osobom niepełnosprawnym w poruszaniu się.

WIDOWNIE (poziom -1)
Na widowni dużej sceny miejsca przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością ruchową znajdują się po obu stronach miejsc siedzących wzdłuż widowni.

Na widowni sceny Liliput miejsca przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością ruchową znajdują się wzdłuż miejsc na widowni.

TOALETA dla osób niepełnosprawnych (poziom -1,5)
Na poziomie -1,5  znajduje się w pełni wyposażona i przestronna toaleta dla osób z niepełnosprawnością ruchową, dostęp do niej możliwy jest platformą przyschodową. Teatr  zapewnia obecność asystenta podczas zjazdu do toalety.

KASA (poziom 0)
W obiekcie znajduje się jeden punkt kasowy. Okienko kasy znajduje się na wysokości 110 cm i jest to wysokość zbyt duża dla osób poruszających się na wózkach, dlatego zakup biletu przez osoby z niepełnosprawnością ruchową jest możliwy za pośrednictwem  biletera, kasjerki bądź przez Koordynatora Dostępności – p. Juliannę Chrzanowską  (tel. 22 845 16 76/77).

SZATNIE (poziom -1)

Szatnie są w pełni dostępne dla widzów z niepełnosprawnościami.

 

W celu zagwarantowania wysokiej jakości usługi, strona ta wykorzystuje ciasteczka. Więcej na ten temat można dowiedzieć się w naszej polityce prywatności.